Przejdź do treści

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.apifood.pl

 Definicje

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.apifood.pl
 3. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca –Przedsiębiorstwo Produkcyjno Hadlowo Usługowe
  Orion – Jarosław Kasprzyk / 42-100 Kłobuck, ul.Mała 12, Zakład nr 1. Mokra 281 B 42-120 Miedźno NIP: 5740012741       REGON: 150897904
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 5. Opinie – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dodanie opinii dotyczącej zakupionego w Sklepie internetowym Towaru.
 6. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.apifood.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, adres poczty elektronicznej: apifood@apifood.pl biuro@orionjk.com.pl
 3. Regulamin skierowany jest do Klientów będących konsumentami, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba że sam Regulamin stanowi inaczej i wynika z niego, że dane postanowienie jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce Prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia oraz panel Oceny.
 2. Korzystanie z Usługi elektronicznej Konto możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – wypełnieniu Formularza rejestracji oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa elektroniczna Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apifood@apifood.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 3. Korzystanie z Usługi elektronicznej „Formularz zamówienia” rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w „Sklepie internetowym”. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu internetowego pola „Realizuj Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Towary, ilość Towarów, miejsce i sposób dostawy Towarów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; aktualnych przeglądarek internetowych: włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru) Klient może składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: apifood@apifood.pl Sprzedawca odnosi się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 Warunki zawierania umów sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust.3. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego.

Sposoby i terminy płatności za towar

 1. Korzystając ze Sklepu internetowego Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:
  1. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  3. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu „imoje”
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Sposoby, terminy i koszty dostawy oraz odbioru towaru

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka kurierska za pobraniem,
 4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. W przypadku produktów na indywidualne Zamówienie, Klient i Sprzedawca mogą uzgodnić inny, również dłuższy, termin dostawy.
 5. Termin dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca może określić w opisie każdego Towaru termin wysyłki – jest to termin, w którym Sprzedawca przekaże przewoźnikowi Towar w celu dostarczenia go Klientowi. Termin wysyłki nie ma wpływu na bieg terminu dostawy Towaru do Klienta. Początek biegu terminu wysyłki Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. W przypadku Towarów opisanych jako używane bądź niepełnowartościowe, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar zgodny z opisem zawartym na stronie Sklepu internetowego, w tym w szczególności, Towar wolny od wad innych jak ta wskazane w opisie Towaru, o których Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 4. W przypadku Towarów oznaczonych na stronach Sklepu internetowego jako używane bądź niepełnowartościowe, przy których znajduje się dokładny opis Towaru wraz z opisem wad tych Towarów, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku Towarów oznaczonych na stronach sklepu internetowego jako używane, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do okresu 1 roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolny sposób, w tym na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@orionjk.com.pl
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy na adres Mokra 281 B 42-120 Miedźno W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 4. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  3. przez Sprzedawcę,
  4. przy pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust.10. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@orionjk.com.pl
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w punkcie XII Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 4. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. W przypadku regularnego dostarczania Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Zakład nr 1. Mokra 281 B 42-120 Miedźno.
 8. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku Towarów, które wymagają odesłania w formie przesyłki paletowej, szacunkowa wysokość kosztów odesłania za pośrednictwem kuriera wynosi 220,00 zł dla jednej przesyłki.
 11. Prawa przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni są takie same jak konsumenta.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. Klienci niebędący konsumentami mają prawo odstąpić od umowy wyłączenie na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany w zakresie funkcjonalności Sklepu, modyfikacji istotnych warunków sprzedaży Towarów lub świadczenia usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, np. świadczenie usługi elektronicznej Konto, zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe np. umowa sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w odniesieniu do Klientów będących konsumentami oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Adresat: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Hadlowo Usługowe

Orion – Jarosław Kasprzyk 42-100 Kłobuck, ul.Mała 12,

adres e-mail: biuro@orionjk.com.pl.

 • Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
 • Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
 • Imię i nazwisko konsumenta (-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.