Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Adres naszej strony internetowej to: https://apifood.pl.
1.           Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za
pośrednictwem sklepu internetowego APIFOOD.PL (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
               2.           Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Hadlowo Usługowe Orion – Jarosław Kasprzyk z siedzibą w 42-100 Kłobuck,
ul. Mała 12, Zakład nr 1. Mokra 281 B 42-120 Miedźno NIP: 5740012741 REGON: 150897904 
wpisany do Rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (prowadzony przez
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii)
zwanym dalej „Orion”
               3.           Dane osobowe zbierane przez Orion. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
               4.           Orion dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów
odwiedzających Sklep Internetowy www.apifood.pl.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
               1.           Orion zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej
łącznie Klientami.
               2.           Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
               a)           rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i
zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
               b)           składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.
Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
               c)            subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane
dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
               d)           korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu
wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
               3.           W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
adres e-mail. wypełnieniu Formularza rejestracji oraz kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu
rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres

(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie
nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa elektroniczna Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez
wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
apifood@apifood.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
               4.           Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala
indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na
zasadach opisanych w §6.
               5.           W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące
dane:
               a)           adres e-mail;
               b)           dane adresowe:
               a.           kod pocztowy i miejscowość;
               b.           kraj (państwo);
               c.            ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
               c)            imię i nazwisko;
               d)           numer telefonu.
               6.           W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
               a)           firmę Przedsiębiorcy;
               b)           numer NIP.
               7.           W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
               8.           W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące
dane:
               a)           adres e-mail;
               b)           imię.
               9.           Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe
informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
               10.         Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie
Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych
usług.

               11.         W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane
osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak:
imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient
korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej
szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed
sądami i innymi organami państwowymi.
               12.         Przekazanie danych osobowych do Orion jest dobrowolne, w związku z zawieranymi
umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym
jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji
uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji
Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
               1.           Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Orion przy
prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności
od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Orion co do celów i sposobów
przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
przetwarzania (administratorzy).
               a)           Podmioty przetwarzające. Orion korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane
osobowe wyłącznie na polecenie Orion Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi
księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,
systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
               b)           Administratorzy. Orion korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie
i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności
elektronicznych oraz bankowe.
               2.           Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
               3.           Dane osobowe Klientów przechowywane są:
               a)           W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane
osobowe Klienta przetwarzane są przez Orion tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Orion i
jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
               b)           W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas
dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Orion. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie
stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
               4.           W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być
przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia
zamówionych towarów:
               a)           firmie kurierskiej;

               b)           Firmie spedycyjnej.
               5.           Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej
obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a
także administrowania Sklepem Internetowym
               6.           W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na
jego adres e-mail Orion. będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o
promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
               7.           W przypadku skierowania żądania Orion udostępnia dane osobowe uprawnionym
organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
               8.           Orion na Stronie Internetowej Sklepu udostępnia wtyczkę „Lubię to” serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), zwany dalej:
Facebook. Za pośrednictwem wtyczki „Lubię to”, Facebook zbiera informacje dotyczące urządzenia
Klienta, tj.: system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła sygnału,
dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz zainstalowane wtyczki. Dodatkowo
Facebook zbiera informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np. czy okno jest
otwarte na pierwszym planie czy w tle lub informacje o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od
botów, unikatowe identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np. z gier, aplikacji lub
kont z których korzysta Klient, identyfikatory urządzeń rodzinnych (lub inne identyfikatory unikatowe dla
produktów firmy Facebook, powiązane z tym samym urządzeniem lub kontem). Facebook zbiera
informacje, tj.: sygnały z urządzenia, w tym sygnały bluetooth oraz informacje o punktach dostępu Wi-Fi,
beaconach i nadajnikach sieci komórkowych znajdujących się w pobliżu, dane z ustawień urządzenia, w
tym informacje, które za pozwoleniem Klienta są uzyskiwane poprzez włączone przez niego ustawienia
urządzenia, np. dostęp do lokalizacji GPS Klienta, aparatu czy zdjęć. W zakresie sieci i połączeń Facebook
gromadzi informacje, tj.: nazwa operatora sieci komórkowej lub dostawcy internetu z którego korzysta
Klient, język, strefa czasowa, numer telefonu komórkowego, adres IP, prędkość połączenia, a w niektórych
przypadkach informację o innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu lub w sieci Klienta.
               9.           Orion na Stronie Internetowej Sklepu udostępnia wtyczkę „Lubię to” serwisu
społecznościowego facebook.com (administrator Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii), zwany dalej:
Facebook. Za pośrednictwem wtyczki „Lubię to”, Facebook zbiera informacje dotyczące urządzenia
Klienta, tj.: system operacyjny, wersje sprzętu i oprogramowania, poziom zużycia baterii, siła sygnału,
dostępna pamięć, typ przeglądarki, nazwy i typy aplikacji i plików oraz zainstalowane wtyczki. Dodatkowo
Facebook zbiera informacje dotyczące działań i zachowań związanych z urządzeniami, np. czy okno jest
otwarte na pierwszym planie czy w tle lub informacje o ruchach myszy, które pomagają odróżniać ludzi od
botów, unikatowe identyfikatory, identyfikatory urządzenia oraz inne identyfikatory, np. z gier, aplikacji lub
kont z których korzysta Klient, identyfikatory urządzeń
§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
               1.           Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
               a)           Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Orion
               b)           Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
               c)            Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Orion zgodnie z
prawem przed jej cofnięciem.

               d)           Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji,
może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Orion
może świadczyć jedynie za zgodą.
               2.           Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
               a)           Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z
jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Orion.
przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Orion
prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz
ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
               b)           Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych
dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych
osobowych, w tym profilowania w tych celach.
               c)            Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Orion nie będzie miał innej podstawy
prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec
przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
               3.           Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17
RODO.
               a)           Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
               b)           Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
               a.           dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których
były przetwarzane;
               b.           wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w
oparciu o jego zgodę;
               c.            wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
               d.           dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
               e.           dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Orion podlega;
               f.            dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.
               c)            Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, Orion. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,
któremu podlega Orion Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,
adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z
korzystaniem z usług Orion, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru
zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z
zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
               4.           Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

               a)           Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności
lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Orion. nie
będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
               b)           Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w
następujących przypadkach:
               a.           gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Orion ogranicza
ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
               b.           gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient
zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
               c.            gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
               d.           gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie
następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów,
praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
osobowe Klienta.
               5.           Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
               a)           Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
               a.           uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
               b.           uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania
danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską;
               c.            uzyskać kopię swoich danych osobowych.
               6.           Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
               a)           Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących
jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez
przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7
Polityki Prywatności.
               7.           Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
               a)           Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a
następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma
również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu
administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane
osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym

się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora
danych osobowych.
               8.           W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Orion spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca
po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Orion
nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując
Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz
jego przyczynach.
               9.           Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące
przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
               10.         Klient ma prawo żądać od Orion przekazania kopii standardowych klauzul umownych
kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
               11.         Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych
na mocy RODO.
§ 5 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)
               1.           Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego Przetwarzania Danych
Osobowych, które polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych Osoby Fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów
pracy tej Osoby Fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
               2.           Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany
(profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny
sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.
               3.           Profilowanie danych osobowych przez Orion  polega na przetwarzaniu danych Klientów
w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o
Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.
               4.           W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony
Sklepu Internetowego, korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu
komunikatów marketingowych na Stronach Sklepu Internetowego. W tym celu zewnętrzni dostawcy
instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu
Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna – prawnie
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych
do preferencji oraz zainteresowań.
               5.           W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony
Sklepu Internetowego, Orion korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o
aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują
się w §3. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
               1.           Polityka Prywatności może ulec zmianie o czym Oriuon poinformuje na stronie
internetowej.

               2.           Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
apifood@apifood.pl
               3.           Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2023 r.